شعبه 1 :  تبریز خیابان ارتش جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوین فروشگاه تشک میترا – آقای باقرزاده

تلفن ثابت: 0413555152