•  خیابان عاشوری فروشگاه تشک میترا –  آقای فریدونی

077-33557327 – 09127237912