ملی راه(زیتون کارمندی) خیابان زاویه جنب مجنمع تفریحی فجر گالری پارسیان –  آقای اعتمادی

34458263 – 09167899951