•  ارومیه خیابان مدنی 2 روبروی بنیاد پانزده خرداد پلاک 261 – آقای توتونچی

         0441-2245354  –  09143466720