• کرج خیابان امیری ، بازار مبل امیری ف روبروی رایانه صنعت

026-32210199 –  09191653497