• خیابان فردوسی نمایندگی نساجی مازندران – مهدی عالی پور

084-33332365  – 09183414435