آدرس شعبه 1 : بلوار معلم نبش چهارره دانشجو فروشگاه تشک میترا

تلفن : 09155225532-09154005532