• شعبه ۱: فریدونکنار خیابان ولى عصر٬نبش پاساژ قائم – آقای مهدی امامی

09113153639 –  8 -011-35658627  –  011-35658629