• مسجد سلیمان – خیابان آزادی سه راه پشت برج روبروی بانک صادرات نمایندگی میترا – آقای علیرضا داوری

061-432223316  –  09166811200