مهرشهر – بلوار ارم – قبل از فروشگاه سالیان فروشگاه نارون سایه