• خ معلم شرقى -روبروى تامين اجتماعى فروشگاه مديست –  آقای مستقیمی

 083-37236696  – 083-37236696