پیمان افخم مدیرعامل شرکت اریکه هنر میترا

آقای پیمان افخم جهادگر نمونه استان البرز

کسب عنوان جهادگر نمونه اقتصادی استان البرز

دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان جهادگر نمونه اقتصادی استان البرز  توسط مدیریت عامل شرکت اریکه هنر میترا  آقای پیمان افخم در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی